ตรวจสอบผลลงทะเบียน K-ETA

K-ETA APPLYCATION RESULT

ตรวจสอบผล K-ETA

ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขลงทะเบียน K-ETA จากอีเมลที่ลงทะเบียน
และสามารถแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในเกาหลีและวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศได้เท่านั้น โดยเข้าไปที่ “แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน“
ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินได้ที่ www.inicis.com/payment-view