ลงทะเบียน
K-ETA

APPLY FOR K-ETA

 • STEP 01ข้อตกลง
  และเงื่อนไข
 • STEP 02กรอกอีเมล
 • STEP 03กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • STEP 04กรอกข้อมูล
  ผู้ลงทะเบียน
 • STEP 05ตรวจสอบข้อมูล
 • STEP 06ชำระ
  ค่าธรรมเนียม
 • STEP 07ลงทะเบียน
  เสร็จสิ้น

ข้อตกลง
และเงื่อนไข

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง (ผู้มีสัญชาติเกาหลีใต้ไม่ต้องลงทะเบียน K-ETA)

หนังสือให้ความยินยอมในการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

หากต้องการลงทะเบียน K-ETA ท่านต้องยินยอมให้ใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านรายละเอียดและตัดสินใจว่าจะยินยอมหรือไม่

รายละเอียดการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

รายการการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม, ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
รายการ วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
(จำเป็น) รูปภาพใบหน้า, ข้อมูลอีเมล, สัญชาติ, เพศ, ชื่อ-สกุล(ชื่อเต็ม), วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง, วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง, ข้อมูลการถือหลายสัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ประวัติการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี, วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศและข้อมูลบริษัทนำเที่ยว, ข้อมูลสถานที่พัก, อาชีพ
(ตัวเลือก), หนังสือเดินทางหน้าข้อมูลส่วนตัว, ระยะเวลาที่พำนัก
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ K-ETA กึ่งถาวร

- ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้านบนได้

- ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านจะถูกจำกัดการใช้บริการที่นำเสนอให้ทางเว็บไซต์ K-ETA

ท่านยินยอมให้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวตามด้านบนหรือไม่?

ท่านยินยอมให้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่พึงเลือกดังกล่าวตามด้านบนหรือไม่?

หนังสือยินยอมให้จัดการข้อมูลอันละเอียดอ่อน

หากต้องการลงทะเบียน K-ETA ท่านต้องยินยอมให้ใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลอันละเอียดอ่อนกรุณาอ่านรายละเอียดและตัดสินใจว่าจะยินยอมหรือไม่

รายละเอียดการจัดการข้อมูลอันละเอียดอ่อน

รายการจัดการข้อมูลเฉพาะ, วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม, ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
รายการ วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
(จำเป็น) ข้อมูลโรคประจำตัว, ประวัติอาชญากร การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ K-ETA กึ่งถาวร

- ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลอันละเอียดอ่อนเฉพาะด้านบนได้

- ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านจะถูกจำกัดการใช้บริการที่นำเสนอให้ทางเว็บไซต์ K-ETA

ท่านยินยอมให้จัดการข้อมูลอันละเอียดอ่อนด้านบนหรือไม่?

ประกาศการจัดการข้อมูลเฉพาะ

หากต้องการลงทะเบียน K-ETA ท่านต้องยินยอมให้ใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ กรุณาอ่านรายละเอียดและตัดสินใจว่าจะยินยอมหรือไม่

รายละเอียดการจัดการข้อมูลเฉพาะ

รายการจัดการข้อมูลเฉพาะ, วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม, ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
รายการ วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษา
(จำเป็น) หมายเลขหนังสือเดินทาง การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ K-ETA กึ่งถาวร

- ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในการจัดการข้อมูลเฉพาะด้านบนได้

- ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านจะถูกจำกัดการใช้บริการที่นำเสนอให้ทางเว็บไซต์ K-ETA

ท่านยินยอมให้จัดการข้อมูลเฉพาะด้านบนหรือไม่?

ข้อตกลงในการใช้งาน